Thank you all for sharing a strong moment of healing. The Circle was never so intense. This strong connection brought a different, though hopeful Whispering: From grief and sorrow to the revival of the Love-era
Bedankt voor het delen van een sterk moment van heling. The Circle was nog nooit zo intens. Deze sterke verbinding bracht een ander, maar hoopvolle Whispering: Van rouw & verdriet naar een heropleving van het liefdestijdperk.

From grief and sorrow
to a revival of the Love-era

Love.
What is love for you?
What is love really in the essence of being?

Everyone says it is the essence of what you are, of what everybody is.
Can you grasp it?
Do you feel it in the core?
The purest essence of it?
Probably you will answer: ‘No’.
And that will be correct.

Love is seen in the eyes of the other, in the word of a friend, in the smile of a child, in the wink of an elder, the look on someone’s face when he/she recognise your soul from the stars (although never expressed in that way).

Life on earth is often hard and tough and always challenging, everyday again a new challenge to recognise the love in another, to acknowledge the love in yourself , to stand up and forgive again & again in all those life lessons to conquer for 8 billion souls on the planet now.

How are you all in a hard seemingly loveless world?
How tough can it be when the sorrow and the grief take over, when you feel nothing but exile in your soul, when you gaze at the clouds in the hope that Love will come down on you instead of gazing in the mirror and knowing that Source already entered and landed in your heart.
We put our hands on your heart of Love & Joy, a heart so pure and loving that nothing but tears of your own loving eyes can wash away the sorrow of lifetimes of grief.

You are not the grief, you are not the tears, you are not the exile. You are Love on a journey in all those emotions, in all that stress on a planet of density.
You are us. We are you.
You reach out to us over and over and express the words and the sorrow of tens of thousands men and women in the seeming exile over there.
Know you are not expelled, nor from our Love Home in the Stars, nor from Source.

There is so much grief and sorrow on your planet right now and there for also in your heart, that we no longer can ignore and inject you all in this circle and following circles with Love from Home.
The Angelic realm is so waiting for you and sends you all of its power and Joy.

Know that with every breath, you inhale Joy & Love from our Home in the Stars. It is hard to believe and to acknowledge when you feel only sorrow, pain and grief. We know that the feeling of exile out of our world is at the foreground with many on earth right now, as the exile from paradise.

Do not relive this myth.
It is time for recovery and renewal.
Know that a revival of the Love-era is on its way to your heart of Love.

© www.whisperingsfromreiki.com

Van rouw en verdriet
naar een heropleving van het liefdes-tijdperk

Liefde.
Wat is liefde voor jou?
Wat is liefde werkelijk in de essentie van het zijn? 

Iedereen zegt dat het de essentie is van wat je bent, van wat iedereen is.
Kun je dat bevatten?
Voel je dat in de kern?
De puurste essentie ervan?
Waarschijnlijk antwoord je: ‘Nee’.
En dat zal kloppen. 

Liefde wordt gezien in de ogen van de ander, in het woord van een vriend, in de glimlach van een kind, in de knipoog van een oudere, de blik op iemands gelaat wanneer hij/zij je ziel herkent van thuis in de sterren (hoewel nooit uitgedrukt op die manier).
Het leven op aarde is vaak hard en zwaar en altijd uitdagend, elke dag weer een nieuwe uitdaging om de liefde in een ander te herkennen, de liefde in jezelf te erkennen, op te staan en keer op keer te vergeven in al die te overwinnen levenslessen voor 8 miljard zielen nu op de planeet. 

Hoe gaat het met jullie allemaal in een harde, schijnbaar liefdeloze wereld?
Hoe zwaar kan het zijn wanneer het verdriet en de rouw het overnemen, wanneer je niets dan ballingschap in je ziel voelt, wanneer je naar de wolken staart in de hoop dat Liefde op je zal neerdalen in plaats van dat je in de spiegel staart en weet dat de liefde van de Bron al in je hart is geland.
We leggen onze handen op je hart van Liefde & Vreugde, een hart zo puur en liefdevol dat alleen de tranen van je eigen liefdevolle ogen het verdriet van levens van verdriet kunnen wegspoelen.
Je bent niet het verdriet, je bent niet de tranen, je bent niet de ballingschap.
Jij bent Liefde op reis in al die emoties, in al die stress op een planeet van dichtheid.
Jij bent ons. Wij zijn jou.
Je reikt ons keer op keer de hand en drukt de woorden en het verdriet uit van tienduizenden mannen en vrouwen in die schijnbare ballingschap daar.
Weet dat je niet verdreven bent, noch uit ons Liefdeshuis in de Sterren, noch uit de Bron. 

Er is op dit moment zoveel verdriet en rouw op jullie planeet en daarom ook in je hart, dat we jullie niet langer kunnen negeren en jullie allemaal in deze cirkel en komende cirkels keer op keer injecteren met Liefde van Thuis. Het Engelenrijk wacht zo op jullie en stuurt jullie al zijn kracht en Vreugde. 

Weet dat je met elke ademhaling Vreugde & Liefde inademt vanuit onze Thuis in de Sterren. Het is moeilijk te geloven en te erkennen als je alleen maar verdriet, pijn en rouw voelt. We weten dat het gevoel van ballingschap uit onze wereld op dit moment op de voorgrond staat bij velen op aarde, zoals de ballingschap uit het paradijs in jullie geschriften. 

Beleef deze mythe niet opnieuw.
Het is tijd voor herstel en vernieuwing.
Weet dat een heropleving van het Liefdes-tijdperk is op weg naar jullie hart van Liefde. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This