Attunement with the light
on 12/12 at 21:21

Open the gate or portal to your heart,
as it is the gate or portal to the dimensions of light,
the frequency of Love.
Can you hear it as you walk on the sparkling stars,
your pathway to your Self and to your home in your heart?

Blinded by tears you only see the rain purifying
whatever was stuck by ages and needed to be washed away.
That work is DONE now,
know that!
Just rest for a while right here in this place of balance,
and let your tears of love touch the Sun and create a rainbow
of unseen colours and frequencies of growth.
Do you see it happen?
Do you see how your tears open doors for hundreds of people
running through the rainbow, gazing at the light of the Sun,
smiling to all the true Selves they meet
on their path of truth and joy and support?

Servers of Light, clear those tears,
use them in your advantage as you clear the way for so many people
to find their way back to the home in their hearts.
There is so much love to spread, dear ones,
there is so much loving growth to support,
there are so many loving young souls that are developing themselves
so beautifully, to rescue and restore the earth along with you,
side by side you will make it, you will clear this,
you will shine in a serenade of Love.

Dear ones of the light, this circle of Light must continue,
even though sometimes you don’t see the point anymore.
After 8 years, we see the difference.
Go back to the core, only one topic,
let people choose a moment in their day,
let them ancher in the light of this Reiki Circle.
Only, don’t stop this build effort,
it is a path and attunement to the Stars,
a moment of reconciliation, a moment of Self-Reiki,
a moment of attunement to the light of the planet,
the light of Source, the Love there is.
Who could not love that?

How are you now, dear ones,
after this burning circle of tears and Light?
Are you well?
Do you feel the upgrading love in your heart?
Do you sense that smile on your face
on this 12/12 day at exactly 21.21?
Coincidence doesn’t exist,
synchronicity does.
You are here, you are now,
numbers of people don’t count,
intentions and intensity do.
A few with the right intention
on 12/12 at 21:21 are exponential.

We love you on this day of the Stars
and send you our hug from Home.
(Gabriel)

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Afstemming met het Licht op 12/12 om 21:21 

Open de poort of het portaal naar je hart,
omdat het de poort of het portaal is naar de dimensies van licht,
de frequentie van Liefde.
Kun je het horen als je over de fonkelende sterren stapt,
jouw pad naar je Zelf en naar je huis in je hart? 

Verblind door tranen zie je alleen de regen zuiveren
wat al eeuwen vastzat en weggespoeld moest worden.
Dat werk is nu GEDAAN,
weet dat!
Rust even uit, hier op deze plek van evenwicht,
en laat je tranen van liefde de zon aanraken en een regenboog creëren
van ongeziene kleuren en frequenties van groei. 

Zie jij het gebeuren?
Zie je hoe jouw tranen deuren openen voor honderden mensen
rennend door de regenboog, starend naar het licht van de zon,
glimlachend naar alle ware zelven die ze ontmoeten
op hun pad van waarheid, vreugde en steun? 

Dienaren van Licht, zuiver die tranen,
gebruik ze in je voordeel terwijl je de weg vrijmaakt voor zoveel mensen
om de weg terug naar de thuis in hun hart te vinden.
Er valt zoveel liefde te verspreiden, dierbaren,
er is zoveel liefdevolle groei om te ondersteunen,
er zijn zoveel liefdevolle jonge zielen die zichzelf ontwikkelen
zo mooi, om samen met jullie de aarde te redden en te herstellen,
zij aan zij zul je het redden, je zult dit opruimen,
je zult schitteren in een serenade van liefde. 

Dierbaren van het licht, deze cirkel van licht moet doorgaan,
ook al zie je er soms het nut niet meer van in.
Na 8 jaar zien wij het verschil.
Ga terug naar de kern, slechts één onderwerp,
laat mensen een moment van hun dag kiezen,
laat ze verankeren in het licht van deze Reiki Cirkel.
Alleen: stop niet met deze opgebouwde inspanningen,
het is een pad van afstemming met de sterren,
een moment van verzoening, een moment van zelf-Reiki,
een moment van afstemming met het licht van de planeet,
het licht van de Bron, de liefde die er is.
Wie houdt hier niet van?

Hoe gaat het nu, lieve mensen,
na deze brandende cirkel van tranen en licht?
Gaat het goed met jullie?
Voel je de opwaarderende liefde in je hart?
Voel je die glimlach op je gezicht,
op deze 12/12 dag om precies 21.21 uur?
Toeval bestaat niet, synchroniciteit wel.
Je bent hier, je bent nu,
het aantal mensen telt niet,
intenties en intensiteit wel, dierbaren.
Enkele mensen met de juiste intentie
op 12/12 om 21:21 zijn exponentieel. 

Wij houden van je op deze dag van de sterren
en sturen jullie onze knuffel van Thuis.
(Gabriel) 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This