This day started with a wonderful sunrise in Belgium. Thank you for being present yesterday at a wondrous moment in time, 2022/01/11. The Circle started 21.12 and ended 22.11. This was not orchestrated, it happened. Close your eyes and listen! was the Whispering that came through. A very hopeful and hope giving message for humanity.
De dag startte met een mooie zonsopgang in België. Bedankt voor je aanwezigheid tijdens een wonderlijk moment in de tijd, 2022/01/11. De cirkel begon op 21.12 en eindigde op 22.11. Dit was niet georkestreerd, het gebeurde. Sluit je ogen en luister! was de Whispering die doorkwam. Een zeer hoopvolle en hoopgevende boodschap voor de mensheid.

Close your eyes and listen!

Listen to the one Love,
the only everlasting love that will always
be present in your souls evolution,
without past nor future,
always in the Now,
the one love that is.
Never weak nor strong,
never faded away nor exclusively bright,
always just as it is,
in depth and overall present
from the core to the outer corners of your being.

We are here. You are here.
Feel the uplifting growth in the download
that Love and Inner Peace brings.
Feel how it touches you from the crown through
your ethereal and energetic system on the planet.
New light beings are created
from the moment you closed your eyes and listened
to the tone of this new Love frequency.
We do not gather to point out to all the wrongs,
we gather to direct our Love and our potential
towards growth and resurrection.
This new Love as we call it,
is not an old love with a new fragrance,
it is a new Angelic frequency
that you are capable to receive and experience
from your evolved state of being
as an evolved human being.
You are now able to draw that potential
from your soul into your body.
Close your eyes and listen
as we already told you on the first day of this new year.
Listen and Trust that this altered state of evolution
will blow over all of humanity within years to come.
This altered wave of evolution to uplift mankind
more and more to the one Love, as a state of bliss,
is accessible to everyone.
Feel how you are held between the arms and hands of Source,
as a way of speaking,
as Source envelopes you and injects you,
and covers you with the overall Love that is.
This Angelic form of being is yours
whenever you are ready and open to receive,
from the moment Karmic burdens are loosened and transformed.

Now listen for a while
to the Angelic frequency
that enters your ethereal veins.

Share these words of Love,
share the energy given to everyone
who reads these words.
Share the vision we just passed on.
This is one of many to come.

Close your eyes and listen.
We are here. You are here.

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Sluit je ogen en luister! 

Luister naar de ene Liefde,
de enige eeuwige liefde die altijd zal blijven
altijd aanwezig in de evolutie van je ziel,
zonder verleden of toekomst,
altijd in het Nu,
de enige liefde die is.
Nooit zwak of sterk,
nooit vervaagd noch uitsluitend helder,
altijd zoals het is,
diepgaand en algemeen aanwezig
van in de kern tot de buitenste hoeken van je wezen. 

We zijn hier. Jij bent hier.
Voel de opbeurende groei in de download
die Liefde en Innerlijke Vrede brengt.
Voel hoe het je raakt vanaf de kruin doorheen
je etherische en energetische systeem op de planeet.
Nieuwe lichtwezens worden gecreëerd
vanaf het moment dat jij je ogen sloot en luisterde
naar de toon van deze nieuwe Liefdesfrequentie.
We komen niet samen om alle fouten aan te wijzen,
we komen samen om onze Liefde en ons potentieel te sturen
op weg naar groei en wederopstanding.
Deze nieuwe liefde zoals we die noemen,
is geen oude liefde met een nieuwe geur,
het is een nieuwe Engelenfrequentie
die je kunt ontvangen en ervaren
vanuit je geëvolueerde staat van zijn
als een geëvolueerd mens.
Jij bent nu in staat om dat potentieel
van je ziel in je lichaam te trekken.
Sluit je ogen en luister
zoals we je al vertelden op de eerste dag van dit nieuwe jaar.
Luister en vertrouw erop dat deze veranderde staat van evolutie
de komende jaren over de hele mensheid zal waaien.
Deze veranderde golf van evolutie om de mensheid meer en meer
 naar de ene Liefde te verheffen, als een staat van gelukzaligheid,
is voor iedereen toegankelijk.
Voel hoe je tussen de armen en handen van de Bron wordt gehouden,
als een manier van spreken,
zoals de Bron je omhult en je injecteert,
en je bedekt met de algehele Liefde die er is.
Deze engelachtige vorm van zijn is van jou
wanneer jij klaar en open bent om te ontvangen
vanaf het moment dat karmische lasten
worden losgemaakt en getransformeerd. 

Luister nu even
naar de engelenfrequentie
die je etherische aderen binnendringt.
 

Deel deze woorden van liefde,
deel de energie die aan iedereen wordt gegeven
die deze woorden leest.
Deel de visie die we zojuist hebben doorgegeven.
Dit is een van de vele die nog gaan komen. 

Sluit je ogen en luister.
We zijn hier. Jij bent hier. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This