Yesterday we sat together in the silence and the deep connection of a wonderful though difficult day on earth, 2022/02/22. Golden creator of Love was the Whispering that came while we were meditating and fulfilling our mission on this planet. Thank you all for sharing this moment of peace, love and Reiki.
Gisteren zaten we samen in de stilte en de diepe verbinding van een prachtige maar moeilijke dag op aarde, 2022/02/22. Gouden schepper van Liefde was de Whispering die kwam terwijl we mediteerden en onze missie vervulden op deze planeet. Bedankt allemaal om dit moment van vrede, liefde en Reiki met elkaar te delen.

Golden creator of Love

Gently we pull you all one by one from under a rock
where you all were asleep and hoped that Spring would soon arrive.
Finally we get there. Finally enough people
are healed, did their journey,
worked through their stages to uplift humanity
to a mild and less dens place.
Together we heal and balance,
the last cliff to take, a hard and tough one,
but together balanced humans on the planet,
souls in our loving homes in the Stars and we guides and angels,…
together we create a Golden womb
in which we can all develop that better place,
that loving heaven, a safe and loving place
of light for future generations to come.
Together we prepared, together we learned and worked,
together you came from under your rock
to embrace all your shadows and weaknesses,
to face the love there is,
to gaze into the light that nourishes.
You did it,
you balanced and supported other ones to balance.
Now sit a moment in the frequency of this master number
and embrace the strength that is coming down on earth,
a strength needed to take the last sprint in this evolutionary race.
You are here. You are that.
You are us.
Feel our heaven in your heart,
it is yours to have and to feel.
Create dear ones,
create from this golden level of Love,
create from this new depth of the heart,
create from this unseen level in the soul,
create from this level in evolution.
You are that now in this circle.
You are that.
Take up your role in this uplifting process.
You all here, are that.
Golden creators of love on a new earth of creation.
This new depth will set the tone for a future never seen on this planet.
Create, golden ones,
create our golden generation of Love.
Jesus’s earthly face is gazing at you right now, smiling…
cause finally many of you can take up the role he and so many creators in the light
initiated and prepared.
Finally you are with enough balanced ones to take up the torch
and walk the golden hymn of Love.
Hear the Robin sing in your ear.
Hear the Whale in a clear blue ocean.
Hear the howl of the Jaguar ready to accompany you all there,
embrace them.
Feel the empathy we share with you, balanced ones, for your work continues.
We know how hard and tough you already cleared the road to go.
We hold you in our arms and heart, dear ones.
Always in our hands, between our hands of light.
Safe and sheltered in our arms,
embraced by our golden cape of love.
Now close this circle in the knowledge that another obstacle is taken today,
a deep and raw grief again transformed and transmutated
into a deeper and loving understanding.
Every step –though hard- is necessary to transform
the density in your realm on earth.
We embrace you from the soul of Love, the core of it all.
Now go and be the Love you just felt in this circle.
Radiate it through your days to come.

© www.whisperingsfromreiki.com

Gouden creator van Liefde 

Zachtjes trekken we jullie allemaal één voor één van onder een steen
waar jullie allemaal sliepen en hoopten dat de lente snel zou komen.
Eindelijk komen we er. Eindelijk zijn er genoeg mensen
geheeld, hebben ze hun reis afgelegd,
door hun stadia heen gewerkt om de mensheid te verheffen
naar een milde en minder dichte plaats.
Samen helen en balanceren we,
nemen we de laatste klif, een harde en taaie,
samen met jullie, evenwichtige mensen op de planeet,
zielen in onze liefdevolle huizen in de Sterren en wij gidsen en engelen,…
samen creëren we een gouden baarmoeder
waarin we allemaal die betere plek kunnen ontwikkelen,
die liefdevolle hemel, een veilige en liefdevolle plek
van licht voor toekomstige generaties.
Samen hebben we dit voorbereid, samen hebben we geleerd en gewerkt,
samen kwamen jullie onder je steen vandaan
om al je schaduwen en zwakheden te omarmen,
om de liefde die er is in de ogen te kijken,
om te staren naar het licht dat voedt.
Je hebt het gedaan,
je balanceerde en ondersteunde anderen om in evenwicht te komen.
Ga nu even in de frequentie van dit meesternummer zitten
en omarm de kracht die nu op de aarde neerdaalt,
een kracht die nodig is om de laatste sprint te nemen in deze evolutionaire race.
Je bent hier. Jij bent dat.
Jij bent ons.
Voel onze hemel in je hart,
het is aan jou om dit te voelen.
Creëer lieve mensen,
creëer vanuit dit gouden niveau van Liefde,
creëer vanuit deze nieuwe diepte van het hart,
creëer vanuit dit onzichtbare niveau in de ziel,
creëer vanaf dit niveau in de evolutie.
Dat ben jij nu in deze cirkel.
Jij bent dat.
Neem je rol op in dit verheffende proces.
Jullie allemaal hier, zijn dat.
Gouden creators (schepper) van liefde op een nieuwe aarde van creatie.
Deze nieuwe diepte zal de toon zetten voor een toekomst
die nog nooit op deze planeet is gezien.
Creëer dierbaren,
creëer onze gouden generatie van Liefde.
Het aardse gezicht van Jezus staart je nu glimlachend aan…
want eindelijk kunnen velen van jullie de rol op zich nemen die hij en zoveel scheppers van licht
hebben gestart en voorbereid.
Eindelijk zijn er genoeg evenwichtige mensen om de fakkel op te nemen
om de gouden hymne van liefde te gaan.
Hoor het roodborstje zingen in je oor.
Hoor de walvis in een helderblauwe oceaan.
Hoor het gehuil van de Jaguar die klaar staat om jullie daar allemaal te vergezellen,
omhels ze.
Voel de empathie die we met jullie delen, evenwichtige mensen,
want jullie werk gaat door.
We weten hoe hard en moeilijk je de weg al hebt vrijgemaakt.
We houden jullie in onze armen en in ons hart, dierbaren.
Altijd in onze handen, tussen onze handen van licht.
Veilig en beschut in onze armen,
omarmd door onze gouden mantel van liefde.
Sluit nu deze cirkel in de wetenschap dat er vandaag weer een obstakel is genomen,
een diep en rauw verdriet opnieuw getransformeerd en getransmuteerd
naar een dieper en liefdevol begrip.
Elke stap - hoewel moeilijk - is nodig
om de dichtheid in jullie rijk op aarde te transformeren.
We omarmen je vanuit de ziel van Liefde, de kern van dit alles.
Ga nu en wees de Liefde die je net in deze cirkel voelde.
Straal het uit doorheen je komende dagen. 

© www.whisperingsfromreiki.com

 

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This