Tuesday we sat together in the silence and the connection of our hearts when a magical Whispering came through: Overflown with love. 
Dinsdag zaten we samen in de stilte van onze hartsverbinding wanneer de magische Whispering doorkwam: Overvloeiend van liefde.

Overflown with love 

My heart is overflown with love from home,
the deep joyous wondrous intense sensations
that overwhelm but never are overwhelming,
that explode in every vein and fly out
into the world like wind and water.
That sensation in every cell tells you the truth from home,
the wisdom of your soul,
the inner knowing always ready
to reveal itself when you close your eyes.
There in that space and time,
in that still point of your soul
you know there is peace,
there is reconciliation,
there is healing for the earth
and every living existence on earth.
I envelop you all with the hands and heart of love,
my love from source.
May all be well in the hands of love,
the love from home,
our home in source.

© www.whisperingsfromreiki.com

Overvloeiend van Liefde 

Mijn hart is overvloeit met liefde van thuis,
de diepe vreugdevolle wonderbaarlijke intense sensaties
die overweldigen maar nooit overweldigend zijn,
die exploderen in elke ader en uitvliegen
in de wereld als wind en water.
Die sensatie in elke cel vertelt je de waarheid van thuis,
de wijsheid van je ziel,
het innerlijk weten dat altijd klaar is
om zich te openbaren als je je ogen sluit.
Daar in die ruimte en tijd,
in dat stilpunt van je ziel
weet je dat er vrede is,
dat er verzoening is,
dat er heling is voor de aarde
en voor elk levend wezen op aarde.
Ik omhul jullie allen met de handen en het hart van liefde,
mijn liefde van de bron.
Moge alles goed zijn in de handen van liefde,
de liefde van thuis,
onze thuis in de bron. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This