Thank you all for sharing this moment of peace, love and Reiki on October 11. There was a tremendous connection that brought a loving and intense moment of Togetherness and gratitude.
Dankjewel om dit moment van vrede, liefde en Reiki te delen op 11 oktober. Er was een enorme verbinding die een liefdevol en intens moment van Samenhorigheid en dankbaarheid bracht.

Together, in togetherness 

How deep does the connection go we already built after all these years?
Already 7 full years of sending Love and Reiki, every fortnight, 26 weeks x 7 years…, more than 150 circles over the years… You cannot imagine the depth you all reached by participating, sending and receiving over those years.
The support we felt and still feel from all the members on the list is tremendous. In awe we are, in full gratitude for every circle spent in Love and Reiki.
This is for you an a-typical message to and for the participants. It’s time for us to show gratitude in words for all the support we receive from a human perspective (even if you sometimes think it is not necessary to continue initiating this circle), from deep within the frequency of the earth, from within, from the hearts of women and men.

Together we can turn the paradigm from fear to love,
from attack to compassion,
from chaos to stillness.
Together we support the earth.
Together we reconcile in stillness.
Together we shift consciousness
for the greatest good of all.
Together. In togetherness.
We raise our children in the New Love on a New Earth
where they support the future.
Together, in togetherness with all beings.

© www.whisperingsfromreiki.com


Samen, in samenhorigheid
 

Hoe diep gaat de verbinding die we na al die jaren al hebben opgebouwd?
Reeds 7 volle jaren van Liefde en Reiki zenden, elke twee weken, 26 weken x 7 jaar…, meer dan 150 cirkels door de jaren heen… Je kunt je niet voorstellen hoeveel diepte jullie allemaal hebben bereikt door deel te nemen, te zenden en te ontvangen in al die jaren.
De steun die we voelden en nog steeds voelen van alle leden op de lijst is enorm. Met ontzag zijn we, in volle dankbaarheid voor elke cirkel die we in Liefde en Reiki hebben doorgebracht.
Dit is voor jou een atypische boodschap aan en voor de deelnemers. Het wordt tijd dat we dankbaarheid tonen in woorden voor alle steun die we ontvangen vanuit menselijk perspectief (ook al denk je soms dat het niet nodig is om deze cirkel te blijven initiëren), van diep in de frequentie van de aarde, van binnenuit, vanuit het hart van vrouwen en mannen.

Samen kunnen we het paradigma veranderen van angst in liefde,
van een aanval in mededogen,
van chaos naar stilte.
Samen ondersteunen we de aarde.
Samen verzoenen we ons in stilte.
Samen verschuiven we het bewustzijn
voor het grootste goed van allemaal.
Samen. In samenhorigheid.
We voeden onze kinderen op in de Nieuwe Liefde
op een Nieuwe Aarde
waar zij de toekomst zullen ondersteunen.
Samen, in samenhorigheid met alle wezens. 

© www.whisperingsfromreiki.com

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Wil je graag geregeld een nieuwsbrief ontvangen of een nieuwe Whispering?

Vul dan je e-mailadres in.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This